Utrecht is de snelstgroeiende stad van het land. Het is moeilijk om een woning te vinden in alle prijsklassen. Wat gaan we daaraan doen?

 

We zien de volgende problemen:
* Oplopend woningtekort (sinds crisis bouwen we 30.000 te weinig)
* bevolkingsprognoses komen keer opkeer te laag uit. Effect migratie structureel onderschat. Effect van migratie idem.
* Transformatie bestaande gebouwen neemt af
* Middeninkomens vallen tussen wal en schip: opkomst van protestpartijen
* Betaalbaarheidsproblematiek: hoge uitgaven in de huursector, lager in de koopsector en de toename van de armoedeval.
* Toegankelijkheid van koopsector neemt af: starters in het nauw
* Toenemende segregatie en marginalisatie sociale huursector
* Trage aanpakduurzaamheidsverbetering
* Opvang bijzondere groepen in de knel (uitstroom uit instellingen stagneert)
* Toenemende kloof tussen systeem- en leefsysteem

Oplossingen die genoemd worden:
* organiseer overmaat aan harde plancapaciteit om voldoende realisatiecapaciteit te realiseren
* Ontwikkel naast transformatielocaties ook uitleglocaties die goed zijn verbonden met ht openbaar vervoer.
* Reguleer het middensegment maar zorg wel dat er voldoende investeerders overblijven. (Je kan dit dus niet aan de markt overlaten)
* Ontwikkel microwoningen in de centrale stadswijken en stimuleer gemeenschappelijk gebruik woningen
* Probeer verkamering van bestaande woningen tegen te gaan. (Airbnb)
* Organiseer doorstroming in sociale huurvoorraad (tegengaan scheefheid)

Oplossingen 2
* pak huisjesmelkers en illegale bewoning waar mogelijk hard aan
* Geef ruimte en maak afspraken met corporaties om in het middensegment te ontwikkelen.
* Gebruik maximale ruimte omgezinnen met middeninkomens in de sociale huursector woningen toe te wijzen
* Zorg voor een heldere normering van de woonlasten en spreek lokale partijen daarop aan.

Advertentie